یکشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۶
   » شرایط و ضوابط استفاده از خدمات
قرداد فروش خدمات تلفن اینترنتی
این قرارداد از یک طرف بین شرکت پردازش اطلاعات شتاب به شماره ثبت 209191 به نشانی: تهران، بلوار مرزداران، پلاک 178، واحد 15c و پست الکترونیک: info@shetab.net که از این پس در این قرارداد سرویس‌دهنده نامیده می‌شود و از طرف دیگر با هر شخص حقیقی و یا حقوقی که از سرویس تلفن اینترنتی این شرکت استفاده مینماید که از این پس سرویس گیرنده نامیده می‌شود به شرح ذیل منعقد می‌گردد.
ماده یک: موضوع قرارداد
 1-1- ارایه امکان تماس تلفنی از شبکه VIP-Connect به خط تلفن ثابت/ همراه/IP-Phone  کاربر مقصد از طریق شماره‌های شبکه VIPConnect در سراسر جهان (به غیر از شماره های اختصاصی سرویس گیرنده، فهرست شماره‌های شبکه در سایت www.vip-connect.com  قابل مشاهده است)
ماده دو: مدت قرارداد
1-2-  مدت قرارداد نا محدود از تاریخ  شروع به استفاده از سرویس و خدمات سرویس گیرنده می باشد.
تبصره: عدم دریافت الحاقیه و متمم از طریق پست الکترونیک به معنی عدم تمدید نخواهد بود. استفاده از سرویس موضوع قرارداد به منزله دریافت و قبول الحاقیه های ارسالی آتی می‌باشد.
ماده سه: مبلغ قرارداد
1-3- مبلغ کل قرارداد با توجه به سرویس انتخابی ماهانه مشترک طبق تعرفه مندرج در سایت www.vip-connect.com محاسبه و دریافت میگردد و یا از اعتبار مشترک کسر خواهد شد.
2-3- هزینه مکالمه خروجی به مقاصد مختلف طبق نرخنامه مندرج در سایت www.vip-connect.com محاسبه و از اعتبار مشترک کسر می‌گردد.
3-3- کلیه کسورات قانونی و بانکی به عهده سرویس گیرنده می‌باشد و مبلغ توافق شده قرارداد عیناً به سرویس گیرنده طبق صورت حسابهای دوره‌ای اعلام خواهد شد. بدیهیست سرویس گیرنده مجاز به کسر هیچگونه وجهی از مبلغ مذکور تحت عناوین مختلف نمی‌باشد.
4-3- چنانچه مبالغ آبونمان ماهانه و یا تماس‌های ورودی و خروجی به صورت خودکار از اعتبار سرویس گیرنده  برداشت نگردد، سرویس دهنده مجاز است به صورت دستی، معادل این مبالغ را از اعتبار سرویس گیرنده کسر نماید.
ماده چهار: تعهدات سرویس دهنده
1-4- سرویس دهنده متعهد به تأمین کامل موضوع ماده یک در طول مدت قرارداد می‌باشد و در صورت بروز اختلال و یا قطع ارتباط حسب گزارش رسمی سرویس گیرنده، نسبت به رفع اشکال در اسرع وقت اقدام نماید.
2-4- سرویس دهنده متعهد می‌گردد قطعی‌های مربوط به نگهداری وتوسعه سیستم را که از جانب قسمت فنی سرویس دهنده می‌باشد حداقل 24 ساعت قبل از طریق درج در وب سایت به اطلاع سرویس گیرنده برساند و این مورد جزو بند 3-4  همین ماده نمی‌باشد.
3-4- سرویس دهنده متعهد می‌گردد فقط در صورتی که اختلالات یا قطعی اینترنت و شبکه به علت مشکلات داخلی شبکه سرویس دهنده یا نقاط دسترسی مربوط به سرویس دهنده باشد مدت قطعی را محاسبه نموده و به میزان 2 برابر به عنوان جریمه به انتهای مدت زمان قرارداد سرویس گیرنده به رایگان اضافه نماید.
4-4- سرویس دهنده متعهد می‌گردد در صورتی که شکایتی از جانب سرویس گیرنده از طریق پست الکترونیک و یا فکس مبنی بر اشکال یا ابهام در محاسبات دریافت نماید حداکثر طی 3 روز کاری به شکایت مشترک رسیدگی و اعلام نظر نماید.
ماده پنج : تعهدات سرویس گیرنده
1-5- سرویس گیرنده اجازه واگذاری و حق بهره برداری موضوع ماده یک قرارداد را به غیر، تحت هیچ عنوان نداشته و در صورت ارتکاب و سوءاستفاده متعهد به جبران خسارات ناشی از این امر خواهد بود و در این صورت سرویس دهنده حق قطع ارتباط و فسخ یک جانبه قرارداد را خواهد داشت.
2-5- در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران از سوی سرویس گیرنده، کلیه مسئولیت های قانونی و مدنی مربوطه و جبران خسارات و زیان‌های ناشی از این امر بر عهده سرویس گیرنده بوده و سرویس‌دهنده حق قطع ارتباط و فسخ یک جانبه قرارداد را خواهد داشت.
3-5- سرویس گیرنده متعهد به پرداخت هزینه ماهانه موضوع ماده سه قرارداد حاضر در ابتدای هر دوره مالی به سرویس دهنده می‌باشد.
4-5- هرگاه سرویس گیرنده نشانی خود را طی مدت قرارداد تغییر دهد ملزم به اعلام آن  به صورت کتبی و یا ارسال پست الکترونیک به سرویس دهنده می‌باشد و مادامی که نشانی جدید به سرویس دهنده واصل نگردیده کلیه نامه ها و اوراق و مکاتبات که به نشانی قبلی ارسال شده، ابلاغ شده تلقی می‌گردد.
5-5- سرویس گیرنده متعهد است شرایط و ضوابط استفاده از سرویس موضوع قرارداد مندرج در وب سایت www.vip-connect.comرا مطالعه و استفاده از سرویس موضوع قرارداد به منزله قبول و امضای قرارداد و قبول این شرایط می‌باشد.
6-5- سایر تعهدات و مسئولیت های سرویس گیرنده بر اساس ضوابط و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا می‌باشد.
ماده شش: تغییرات
1-6- سرویس گیرنده می‌تواند در طول مدت قرارداد، نسبت به افزایش و یا کاهش تعداد شماره‌های کاربری موضوع قرارداد به صورت کتبی و یا از طریق ارسال پست الکترونیک از سرویس دهنده درخواست نماید و سرویس دهنده پس از بررسی درخواست و توافق طرفین نسبت به اجرای آن مطابق الحاقیه قرارداد (که در همان زمان تنظیم و مبادله خواهد شد) ظرف مدت حداکثر 7 روز اقدام می‌نماید.
2-6-  درصورت اعمال هزینه هایی جدید و پیش بینی نشده از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران برای سرویس موضوع قرارداد، سرویس گیرنده می‌تواند در طول مدت قرارداد، هزینه های یاد شده را بر روی سرویس اعمال نماید.
ماده هفت: شرایط عمومی و قوانین حاکم بر قرارداد
1-7- این قرارداد از نظر شکل و محتوا تابع قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد و تعبیر و تفسیر و اجرای آن بر طبق قوانین و موازین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده هشت: حل اختلاف
1-8- در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد، طرفین در ابتدا با مذاکرات مستقیم نسبت به حل و فصل موضوع اقدام نموده و در صورت عدم حصول نتیجه، قوانین حقوقی کشور جمهوری اسلامی ایران بر این قرارداد حاکم و جاری می‌باشد.
ماده نه: فورس ماژور
1-9- به هنگام وضع قوانین جدید یا بروز مصادیقی از قوای قهریه اعم از حوادث طبیعی و غیرطبیعی (سیل- طوفان- زلزله- جنگ و ...)که حدوث و رفع آنها از حیطه توان طرفین قرارداد خارج بوده و تمام یا قسمتی از تعهدات طرفین قابل انجام نباشد و این شرایط (فورس ماژور) به مدت دو ماه ادامه یابد، هر یک از طرفین می تواند ختم قرارداد را به طرف دیگر اعلام نمایند که در اینصورت ظرف مدت دو ماه از تاریخ ختم قرارداد طرفین ملزم به تسویه حساب با یکدیگر خواهند بود.
ماده ده: فسخ قرارداد
1-10- در صورت عدم انجام تعهدات سرویس گیرنده، سرویس‌دهنده می تواند به صورت یک‌جانبه نسبت به فسخ قرارداد و تأمین خسارت خود اقدام نماید.
2-10-  با اعلام قبلی یک ماهه، طرفین قرارداد با توافق یکدیگر اجرای قرارداد را مشترکاً و با رضایت یکدیگر فسخ می‌نمایند.
ماده یازده: نسخ قرارداد
1-11- این قرارداد مشتمل بر یازده ماده تهیه و تنظیم گردیده است %
 شرایط و ضوابط استفاده از خدمات سرویس طلایی
چرا  باید الگوی مصرف طلایی را رعایت کنیم؟
هدف این قانون، تأمین اطمینان خاطر شما از بهره مندی از کیفیت استاندارد و ارتباط مطمئن در تمامی ساعات روز است. بخشی از منابع مورد استفاده جهت خدمات VIP-Connectبه صورت‘Share’ یا به اشتراک‌‌گذاری شده به مشتریان ارایه می‌شود.
VIP-Connect برای اطمینان از تأمین رضایت تمامی مشتریان ضریب اشتراک گذاری را تا حد بسیار قابل توجهی کاهش داده است به گونه ای که از قابل استفاده بودن خدمات خود در 95% اوقات و همچنین رعایت استانداردهای کیفی در زمان مکالمه اطمینان حاصل شود.
در چنین شرایطی اگر گروهی از مشتریان، اقدام به بهره برداری تجاری از خطوطی که جهت کاربری طلایی ارایه شده است کنند، افزایش نامتعارف زمان مکالمات و همینطور تعداد مکالمات ممکن است بر روی کیفیت ارتباط و ضریب موفقیت تماس برای مجموعه مشتریان تاثیر منفی گذاشته و تعهدات ما را به عنوان یک شرکت مسئول در حوزه ارایه خدمات که جلب رضایت مشترکین خود را با رعایت شفافیت در سیاستهای تعرفه ای هدف خود قرارداده است خدشه دار نماید.
اگر الگوی مصرف طلایی را نقض کنم، چه رخ می‌دهد؟
اگر میزان مکالمات شما برخی از اوقات بالا باشد، از نظر VIP-Connect مشکلی ندارد، مگر آن که نقض الگوی مصرف به صورت مداوم تکرار شود.
اگر حجم مکالمات شما به صورت مستمر و بصورت قابل ملاحظه ای بالاتر از میانگین حجم مکالمات سایر مشترکین این خدمات باشد، کارشناسان فروش با شما تماس می‌گیرند و پیشنهاد استفاده از سرویس "طلایی تجاری" را به جای سرویس طلایی و یا اصلاح الگوی مصرف خواهند داد. چنانچه در این شرایط، مشترک متقاعد به استفاده از سرویس تجاری نشود و روند مستمر نقض الگوی مصرف تداوم یابد، این موضوع ممکن است VIP-Connect را برای حفظ حقوق چندین هزار کاربر دیگر، ناگزیر از معلق یا مسدود کردن سرویس کند و شرکت در این شرایط مطابق تعهدات مندرج در قسمت فسخ قرارداد و با رعایت حقوق مصرف کننده که در تنظیم قرارداد مورد توجه قرار گرفته است عمل خواهد نمود.
آیا این قانون، سرویس من را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
اگر شما از خدماتی که به عنوان سرویس طلایی خریداری نموده اید جهت کاربری های امور تجاری که موجب افزایش نامتعارف حجم مکالمات شود استفاده نمی کنید، تماسهای مستمر طولانی و نامتعارف ندارید و مجموع دقایق مکالمات شما به صورت قابل توجهی از سایر مشترکین طلایی سرویس بیشتر نباشد، این قانون را رعایت کرده اید و لازم نیست نگران باشید
.
 
از همکاری شما کاربر گرامی، صمیمانه سپاس‌گزاریم

 


 ابزار 

نسخه چاپی نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرسهای برگزیده افزودن به آدرسهای برگزیده